phone 0473 36 27 14

ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn de algemene voorwaarden van Griet Geeraert, Griet Inspireert coaching & advies met maatschappelijke zetel te Booischot (Heist op den Berg) en ingeschreven in K.BO. onder nummer 0891.677.943. Hierna ‘Griet Inspireert’. Alle communicatie gebeurt via  info@grietinspireert.be

1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst en dienstverlening van Griet Inspireert met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Griet Inspireert behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.

2. Dienstverlening

Griet Inspireert biedt coaching en advies. De coaching heeft tot doel de cliënt professionele ondersteuning te bieden bij het uitoefenen van zijn/haar beroep in zijn/haar praktijk. Ze stelt de cliënt in staat zijn/haar problemen op te lossen en/anders met professionele uitdagingen om te gaan.
De dienstverlening betreft een middelenverbintenis, geen resultaatsverbintenis. Bij opstart van de coaching maakt Griet Inspireert een cliëntdossier aan. De cliënt engageert zich om het ingevulde intakeformulier terug te bezorgen bij aanvang van de coaching (eerste sessie van het traject). Noden en coachingsvraag worden concreet omschreven en vertaald in een veranderwens/ ontwikkeldoel. Dit vormt het uitgangspunt voor een begeleidingstraject op maat.
Griet Inspireert garandeert een hoge kwalitatieve dienstverlening en doet er alles aan om vermeldingen op haar website en andere informatiekanalen correct voor te stellen. Toch kan het uitzonderlijk voorkomen dat bepaalde gegevens fouten bevatten. Indien een vermelding een kennelijke vergissing bevat, behoudt Griet Inspireert zich het recht om eventuele orders op basis van die kennelijke vergissing te annuleren.

3. Privacy 

Griet Inspireert draagt zorg voor de privacy van de cliënt en verwerkt zijn/haar persoonsgegevens voor cliëntbeheer: coaching en advies, informatieverstrekking m.b.t. diensten, financiële afhandeling en boekhoudkundige verwerking. De cliënt is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van zijn of haar gegevens en eventuele wijzigingen daaromtrent. Het privacybeleid van Griet Inspireert staat beschreven op www.grietinspireert.be/privacy-1

4. Tarieven 

De gehanteerde tarieven zijn transparant, overeenkomstig de website en zoals vermeld op goedgekeurde offerte of ondertekende overeenkomst. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW (21%).

5. Betaling

Betaling gebeurt zoals beschreven op de website en bepaald in de overeenkomst. Diensten worden vooraf gefactureerd en betaald op rekening Griet Geeraert (KBC) BE48 7330 4448 3927 met vermelding factuurnummer en omschrijving. 

6. Annulatie 

Annuleren of verplaatsen van een coaching kan kosteloos tot 72u (3 dagen) voor aanvang. Als tijdstip van annulatie geldt het tijdstip dat Griet Inspireert de annulatie ontvangt per e-mail, sms, telefoon (gsm) of voicemail. Latere annulaties of wanneer de cliënt niet komt opdagen worden integraal aangerekend. Bij een traject vervalt hierdoor een gesprek. Deelname aan een intervisiereeks of groepsevent kan niet worden geannuleerd. Bestellingen van een kunstwerk op maat kunnen eveneens niet geannuleerd worden.

7. Eénzijdige beïndiging traject 

De cliënt heeft steeds het recht een 1-op-1 traject eenzijdig te beëindigen. Hij/zij is in dat geval gehouden tot een forfaitaire betaling van 30% van de prijs van het volledige traject, bedrag waarvan beide partijen overeenkomen dat het kosten en winstderving van Griet Inspireert dekt.
Eenzijdige beëindiging door Griet Inspireert geeft slechts aanleiding tot een schadevergoeding van maximaal 10% van het saldo. Er is geen vergoeding verschuldigd wanneer de cliënt zijn (betalings)verbintenissen niet stipt is nagekomen, wanneer Griet Inspireert van mening is dat het aanbod niet adequaat blijkt voor of tegemoet komt aan de noden van de cliënt of wanneer ziekte, belangconflicten of moreel onvermogen een gebrek aan objectiviteit of een beperking van haar beroepscompetenties met zich kan meebrengen. In dat geval brengt Griet Inspireert de cliënt hiervan op de hoogte,  verrekent de niet opgenomen sessies pro rata en stort het openstaand saldo binnen 14 dagen terug aan de cliënt.

8. Aansprakelijkheid

Deelname is op vrijwillige basis en op eigen verantwoordelijkheid. Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van Griet Inspireert, blijft de cliënt zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eigen beslissingen, acties of gevolgen daarvan.
Griet Inspireert neemt in het kader van haar competenties persoonlijk verantwoordelijkheid op voor de keuze, de toepassing en de gevolgen van de methodes en technieken die zij toepast en voor de professionele adviezen die zij geeft. De dienstverlening betreft een middelenverbintenis, geen resultaatsverbintenis.
Griet Inspireert is als psychologe en coach verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid onder de polis (para)medische beroepen (KBC verzekeringen). De cliënt vindt deze verzekering voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij/zij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van Griet Inspireert wordt beperkt tot het bedrag waarvoor zij is verzekerd.

9. Erkenning, beroepsgeheim en deontologie 

Alle dienstverlening van Griet Inspireert wordt verzorgd door Griet Geeraert, erkend (klinisch) psychologe met erkenningsnummer psycholoog 742 10 40 59 I visumnr 264667, psychotherapeute en coach. Griet Geeraert is gebonden aan het beroepsgeheim en aan de deontologische code van psychologen (www.compsy.be) en therapeuten in de interactionele vormgeving (IV) (www.vvtiv.be).

10. Klachtenprocedure 

Klachten over geleverde diensten moeten door de klant gemaild worden naar info@grietinspireert.be uiterlijk 10 kalenderdagen na (het deel van) de prestatie waarop de klacht betrekking heeft. Het uiten van een klacht ontslaat de klant niet van betalingsverplichting.
Onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Bij eventuele geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen bevoegd.
Bij klachten inzake verwerking persoonsgegevens kan de cliënt terecht op www.privacycommissie.be I voor vragen en klachten m.b.t. titel en deontologie bij de Psychologencommissie www.compsy.be en bij de Vlaamse Vereniging voor Therapeuten in de Interactionele Vormgeving www.vvtiv.be.

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x