phone 0473 36 27 14

ALGEMENE VOORWAARDEN

Griet Inspireert is de praktijk voor coaching & advies van Griet Geeraert met ondernemersnummer 0891.677.943

Alle communicatie gebeurt via info@grietinspireert.be
Griet Inspireert I Griet Geeraert I Boekeleslei 5, 2221 Booischot 

1.  Algemeen 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst en dienstverlening van Griet Inspireert met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Protest op facturen en algemene voorwaarden van Griet Inspireert dient op straffe van verval te gebeuren bij aangetekend schrijven uiterlijk binnen de 10 kalenderdagen na factuurdatum. 

2. Producten en diensten 

Griet Inspireert biedt volgende diensten aan: inspirational events, loopbaancoaching, ondernemerscoaching en kunstzinnig werk. Griet Inspireert garandeert een hoge kwalitatieve dienstverlening en doet er alles aan om vermeldingen op haar website en andere informatiekanalen correct voor te stellen. Toch kan het uitzonderlijk voorkomen dat bepaalde gegevens fouten bevatten. Indien een vermelding een kennelijke vergissing bevat, behoudt Griet Inspireert zich het recht om eventuele orders op basis van die kennelijke vergissing te annuleren.

3. Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens 

De gegevens die de klant opgeeft bij het plaatsen van een bestelling of het sluiten van een overeenkomst, worden beheerd volgens de algemene privacybepalingen van Griet Inspireert. De klant is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van zijn of haar gegevens en eventuele wijzigingen daaromtrent. Griet Inspireert kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van gegevens die door de klant gewijzigd werden, maar niet aan Griet Inspireert werden doorgegeven.

4. Deelname en aansprakelijkheid

Deelname is op vrijwillige basis en op eigen verantwoordelijkheid. Deelname- en inschrijvingsvoorwaarden staan steeds vermeld op de website en/of op offerte, bestelbon of overeenkomst. Deelname is pas definitief na betaling. Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van Griet Inspireert, blijft de klant zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eigen beslissingen. De klant kan Griet Inspireert niet verantwoordelijk stellen voor zijn of haar acties of gevolgen daarvan tenzij in geval van bedrog of opzettelijke fout. 

Griet Inspireert zal de door haar te leveren diensten naar best inzicht en vermogen uitvoeren. Ingeval van coaching en advies gaat het om een inspanningsverplichting. Dit wil zeggen dat Griet Inspireert niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de cliënt gestelde doel. Griet Inspireert is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals vb. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparing of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan zij in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald. Haar aansprakelijkheid zal voor de gehele contractduur en voor enige directe of indirecte schade in alle geval beperkt blijven tot een bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs.

5. Tarieven 

De gehanteerde tarieven zijn transparant, overeenkomstig de website en zoals vermeld op goedgekeurde offerte/bestelbon. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW (21%).

6. Betaling

6.1. Griet Inspireert werkt met voorafbetalingen. Facturen worden electronisch verstuurd naar het door de klant opgegeven e-mailadres.
6.2. Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum en 7 kalenderdagen voor aanvang van het traject of event op rekening van Griet Inspireert te staan BE48 7330 4448 3927.
6.3. Levering van een product of dienst vindt pas plaats na ontvangst van het volledige bedrag door Griet Inspireert.
6.4. In overleg kan betaling in termijnen worden toegestaan. Hiervoor gelden aangepaste tarieven.
6.5. Indien de klant op enig moment niet voldoet aan zijn of haar  (betalings)verplichtingen, is Griet Inspireert gerechtigd haar prestaties op te schorten tot zij de overeengekomen betaling volledig heeft ontvangen.
6.6. Voor elke herinneringsbrief die gestuurd moet worden, wordt een vergoeding van € 15,00 aangerekend.
6.7 Bij gehele of gedeeltelijke wanbetaling op de vervaldatum wordt het openstaande bedrag automatisch en zonder de noodzaak van  voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd met de wettelijke interestvoet (2%) en een forfaitaire vergoeding van 10%.

7. Annulatie 

7.1. Annulatievoorwaarden zijn terug te vinden op de website en op de goedgekeurde offerte (bestelbon) /overeenkomst.
7.2. Inschrijvingen voor deelname aan een workshop/event, (online) programma of begeleidingstraject binnen het open aanbod en kunstwerken op maat kunnen door de klant niet geannuleerd of teruggevorderd worden, tenzij Griet Inspireert in een specifieke situatie schriftelijk anders beslist.
7.3. Verplaatsen van gemaakte afspraken binnen een individueel traject kan kosteloos tot 4 werkdagen voor aanvang. Latere annulaties of wanneer de klant niet komt opdagen worden integraal aangerekend. Als tijdstip van annulatie geldt het tijdstip dat Griet Inspireert de annulatie ontvangt per mail. Afspraken binnen een groepsprogramma kunnen niet worden verplaatst. Aldus gemiste afspraken kunnen niet worden ingehaald en laten betalingsverplichting onverlet.
7.4. Wanneer de klant een traject of overeenkomst voortijdig beëindigt geeft dat geen recht op terugbetaling van eerdere betalingen en ontslaat dit de klant niet van toekomstige betalingsverplichtingen. Deze verplichtingen worden op het moment van beëindiging van de overeenkomst direct en volledig opeisbaar.
7.5. Bij workshops, trainingen, coachings en vormingen op vraag en op maat geldt volgende regeling. Voor annulatie tot 6 weken op voorhand wordt een administratieve kost van 10% aangerekend met een minimum van € 50. Bij annulatie van 6 tot 2 weken voor aanvang is 50 % van het bedrag verschuldigd. Vanaf 2 weken voor aanvang is het volledige bedrag verschuldigd.

8. Overmacht 

Griet Inspireert stelt alles in het werk om haar diensten of goederen op het afgesproken tijdstip te leveren. In uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat hiervan moet worden afgeweken omwille van onvoorziene omstandigheden waar Griet Inspireert geen vat op heeft (te weinig deelnemers, ziekte en familiale omstandigheden, overmacht) . In dergelijke gevallen kan Griet Inspireert niet aansprakelijk gesteld worden voor laattijdige levering. Er wordt dan in samenspraak naar een nieuwe datum gezocht. Ingeval van tijdelijke of blijvende overmacht is Griet Inspireert gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, dan wel haar prestaties op te schorten zonder dat de klant uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Indien Griet Inspireert op grond van overmacht de overeenkomst beëindigt, houdt Griet Inspireert het recht op betaling van geleverde prestaties. Bij voorafbetaling wordt het reeds betaalde bedrag van niet geleverde prestaties integraal teruggestort.

9. Opschorting en ontbinding 

Indien het vertrouwen van Griet Inspireert in de kredietwaardigheid van de klant wordt geschokt door laattijdige betaling of wanbetaling of wanneer er aanwijsbare gebeurtenissen zijn die het vertrouwen in de goede uitvoering van aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt Griet Inspireert zich het recht voor alle lopende leveringen en diensten op te schorten en van de klant de geschikte waarborgen te eisen: volledige betaling van hoofdsom, intresten en schadevergoeding, onverminderd elk ander wettelijk of contractueel verhaal.

10. Intellectuele rechten 

Griet Inspireert behoudt alle intellectuele rechten op de producten en diensten die zij aanbiedt. Materiaal mag niet verspreid worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Griet Inspireert en vermelding ervan.Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, kan een bestelling van goederen en/of diensten op geen enkele manier beschouwd worden als een gehele of gedeeltelijke overdracht van rechten op deze producten en/of diensten.

11. Geschillen 

Griet Inspireert heeft een klachtenprocedure. Klachten over geleverde diensten moeten door de klant schriftelijk gemaild worden naar info@grietinspireert.be uiterlijk 10 kalenderdagen na (het deel van) de prestatie waarop de klacht betrekking heeft. Het uiten van een klacht ontslaat de klant niet van betalingsverplichting.
Ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van andere bepalingen.  
Overeenkomsten van Griet Inspireert worden beheerst door het Belgisch recht. Bij eventuele geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zijn uitsluitend de territoriaal bevoegde rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Griet Inspireert bevoegd.

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x